Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Actueel Nieuws

Beschuldigingen D. Suurland en F. Bolkestein tegen de Islam weerlegd.

 Mediabericht 

Jihadisme is geen onderdeel van de Islam  

Moslim Schrijvers Gilde  

Beschuldigingen David Suurland en Frits Bolkestein tegen de Islam weerlegd. 

David Suurland opende dit debat onlangs door een artikel dat hij schreef in het Liberaal Reveil (Juni 2015 “De kleren van de keizer: Islam en de religieuze fundering van politiek geweld”). Hij betoogt dat het jihadisme een wezenlijk onderdeel is van de Islam. In de Volkskrant van 25 augustus 2015 stond er ook een opinieartikel van Frits Bolkestein, ‘Jihadisme heeft alles met Islam te maken’. Frits Bolkestein baseerde zich op het artikel van David Suurland. 

N.a.v. het artikel van David Suurland in het VVD-partijblad Liberaal Reveil heeft onze afdeling Moslim Schrijvers Gilde een reactie gegeven. Deze reactie met als titel “De nachtegaal. Religie van vrede, de Islam” is gepubliceerd in het Liberaal Reveil van December 2015. Typerend is dat toen het artikel van David Suurland gepubliceerd werd, de Media hier veel aandacht voor had, maar nadat de reactie van Moslim Schrijvers Gilde als reactie in Liberaal Reveil van December 2015 werd gepubliceerd, werd er in de Media met geen woord over gerept, terwijl het juist wel belangrijk is om een volledig beeld te kunnen vormen. Hieronder vindt u een korte samenvatting van onze reactie. Voor het gehele artikel kunt u terecht op www.moslimschrijversgilde.nl 

David Suurland baseert zich vooral op een selectieve lezing van islamitische bronnen uit de middeleeuwen. Dit zien we veelvuldig terug in het actuele debat over de Islam. Om de ware leerstellingen van de Islam op de juiste manier te beoordelen moeten wij met rechtvaardigheid en objectiviteit naar de Koran kijken en het leven van de profeet Mohammed. Het is onjuist om ons te baseren op de handelingen van sommige Moslims die de leerstellingen van de Heilige Koran zijn vergeten, anders zou iedereen onvermijdelijk ieder ander geloof beschuldigen. 

Moslim Schrijvers Gilde heeft nooit gepleit voor een restrictie van de vrije meningsuiting of bedreigingen te vergoelijken of spot te beantwoorden met gewelddadigheden. Het ridiculiseren van de Koran en Mohammed middels cartoons wordt wel als extreem pijnlijk ervaren. Indien wij van vrede houden dan zouden wij de vrijheid van meningsuiting niet moeten misbruiken om miljoenen moslims te kwetsen.  

Moslim Schrijvers Gilde heeft getracht om in haar reactie op het artikel van David Suurland de stelling te weerleggen dat de Profeet Mohammed zelf opdracht gegeven had om mensen te vermoorden die hem hadden beledigd of toestond dat anderen hen vermoordden. Dat David Suurland aanname doet dat de aanslagen op Charlie Hebdo wel iets te maken hebben met de Islam is onjuist. Noch de Koran noch de Profeet Mohammed geven hiervoor het bevel. De Profeet liet bijvoorbeeld niet toe dat Abdullah bin Salul die hem had beledigd werd gedood. De Koran meldt expliciet en structureel dat er geen straf is op het beledigen. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 6, vers 69 van de Heilige Koran: “Wanneer gij degenen ziet, die Onze tekenen bespotten, wendt u dan van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen” (zie ook: 4:141, 6:109, 20:131). 

De Koran verwerpt stelselmatig alle vormen van geweld en alle soorten van extremistische uitspraken, ongeacht of Yusuf al-Qardawi of wie dan ook er een andere mening op nahoudt. De meerderheid van moslimburgers zijn tegen extremisme. De Heilige Koran, Sunnah en de Hadith worden beschouwd als primaire bronnen maar in volgorde van waarde is de Heilige Koran het hoogste in rank. Het zou dan ook meer dan passend zijn als we het Jihad concept eerst bekijken in het licht van de Heilige koran. Geen concept uit de Islam is zo verkeerd begrepen als Jihad. Het woord roept in het Westen schrikbeelden op van barbaars geweld en voedt een afwijzende houding tegenover de Islam. 

In Islamitische religieuze context, wordt het begrip Jihad gebruikt om uitdrukking te geven aan elke inspanning die men doet om God te behagen en om Gods zaak vooruit te helpen. Het is Jihad goede werken te doen, het beste te kiezen tussen twee alternatieven, respect te hebben voor ouderlingen, zich in te zetten voor een rechtvaardige maatschappij, met zorg om te gaan met dieren, zich te gedragen in overeenstemming met Koranische waarden zoals geduld, minzaamheid, verdraagzaamheid, tolerantie en zelfbeheersing. Er zijn drie vormen van Jihad in de Islam: Jihad-e-Kabeer of Jihad van de Pen, Jihad an-Nafs: de strijd tegen je ego en Jihad al-Asghar of kleine jihad - zelfverdediging onder strikte regels. Geweld is de allerlaatste optie. 

Terrorisme is geen nieuw verschijnsel, maar van alle tijden. Het is een instrument dat door groepen van uiteenlopende aard wordt gebruikt om angst te zaaien, het maatschappelijke leven te ontwrichten en de politieke stabiliteit te ondermijnen. Dit alles om de gewenste politieke en maatschappelijke veranderingen af te dwingen. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat er moslims zijn betrokken bij terroristische activiteiten en aanslagen plegen in de naam van de islam. Geen enkele moslim zal dat ontkennen. Bovendien zijn de moslims zelf het grootste slachtoffer van dat extremisme. Het is echter volstrekt onjuist om de islam hiervoor verantwoordelijk te stellen. 

Moslim Schrijvers Gilde meent dat het artikel van David Suurland niet bijdraagt aan een beter begrip en een betere verstandhouding tussen Moslims en niet- Moslims. Het verscherpt integendeel de tegenstellingen. De genoemde vermeende oproep tot primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend gedrag jegens andersdenkenden komt zoals wij hebben getracht aan te tonen in de Heilige Koran niet voor. 

Ook passages die oproepen tot moord en doodslag tegen niet- Moslims zijn vreemd aan de Islamitische leer. Bij strijd gaat het steeds om verdediging, niet om een aanval. Nooit is sprake van agressie. De verspreiding van dit soort opvattingen is onverantwoord, onjuist en versterkt de vooroordelen betreffende een gewelddadige Islam. Het is vreemd dat de gewraakte passages niet worden beoordeeld naar de context en de achtergronden. 

De publicatie van het artikel draagt niet bij aan discussie en overleg, maar kapt deze eerder af. Overleg dient altijd gebaseerd te zijn op het vrijelijk presenteren en verklaren van de normen en ideeën van de aan het overleg deelnemende partijen. Indien bij voorbaat de normen van een van de deelnemers door andere deelnemers worden gemuteerd zonder hiervoor gezag te hebben vervalt het fundament voor overleg. 

Moslim Schrijvers Gilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Djamaat die tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam en de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 

Moslim Schrijvers Gilde 
Oostduinlaan 79 
2596 JJ Den Haag 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Contactpersoon: 
Ahsan Mahmud 
06-12997113